Organizacja struktur urzędów związanych z geodezją w Polsce

W Polsce najważniejszym urzędem  jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Często opisując go używa się skrótu GUGIK – od pierwszych liter w nazwie. Powstał on 30 marca 1945 roku Jako Główny Urząd Pomiarów Kraju . Przez kolejnych 50 lat miało miejsce wiele zmian dotyczących nazwy, uprawnień, instytucji pod którymi urząd podlegał itd. – słowem wiele reorganizacji. Ostatecznie w 1987 roku urząd ten został zlikwidowany, a wszelkie jego obowiązki i uprawnienia przejął Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami przy Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W 1989 roku postanowiono ujednolicić sprawy związane z geodezją. 17 maja 1989 roku uchwalono ustawę – prawo geodezyjne i kartograficzne. W 1997 roku postanowiono ponownie powołać Główny Urząd Geodezji i Kartografii. W 2004 roku postanowiono dokonać nowelizacji ustawy z 1989 roku, tak by była ona zgodna i spójna z przepisami Unii Europejskiej. Od 2011 roku podlega on pod Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W skład tego urzędu wchodzi 6 departamentów i 3 biura.
Obecnie najważniejszym celem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest przede wszystkim efektywna, szybka i kompetentna obsługa obywateli. Chodzi tutaj głównie o dostęp do informacji geodezyjnej i kartograficznej zgodnej z stanem rzeczywistym. Właśnie w tym celu utworzono portal o nazwie geoportal. Umożliwia on każdemu przy pomocy internetu wyszukanie, sprawdzenie i pobieranie danych przestrzennych. Do innych niezwykle ważnych zadań wspomnianego urzędu zalicza się nadzorowanie polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii, prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem geograficznym i co jest z tym związane tworzenie państwowego rejestru nazw geograficznych. Prowadzi również państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek administracyjnych naszego kraju (województwa, powiaty, gminy).  To właśnie Główny Urząd Geodezji i Kartografii przeprowadza egzaminy państwowe dla osób zainteresowanych tytułem zawodowego geodety. Dzięki niemu wiele osób zyskało możliwość samodzielnego działania w branży geodezji i kartografii. Ponadto GUGIK prowadzi rejestr osób, które uzyskały uprawnienia.
Na poziomie województwa organem nadzorującym prawidłowe wykonanie zadań z zakresu geodezji i kartografii jest wojewoda. Działa on przy pomocy inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie przestrzegania prawa geodezyjnego i kartograficznego na terenie województwa i kontrola działań administracji  w tym zakresie. Natomiast organem administracyjnym w tym zakresie jest marszałek województwa działający z pomocą geodety pracującego w urzędzie marszałkowskim. To właśnie oni zlecają wykonanie i udostępniają mapy topograficzne i tematyczne.  Prowadzą również wojewódzkie bazy danych, które składają się na jedna całość, czyli krajową bazę danych. Na poziomie powiatu działaniami kieruje starosta i powiatowy geodeta. Tutaj zajmują się powiatową bazą danych. Prowadzą wszelką ewidencję związaną z m.in. gruntami i budynkami oraz gleboznawczą klasyfikacją ziem.
Jeśli zawodowy geodeta wykonuje swoje obowiązki z naruszeniem prawa, to musi liczyć się z wszczęciem odpowiedniego postępowania wyjaśniającego. Takiej czynności dokonuje rzecznik dyscyplinarny na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego. Osobę na to stanowisko powołuje wojewoda na wniosek inspektora. Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające, składa wniosek o ukaranie winnego i bierze aktywny udział w postępowaniu dyscyplinarnym.

W: geodezja

Ostatnie wpisy:

Zawód geodety Zawód geodety
Zawód geodety i jego zalety Zawód geodety i jego zalety
Praca dla geodety Praca dla geodety
Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę! Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę!

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Dla geodetów. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.